Glyph Decomposition for diacritical marks

Newness Version 5

àb̀c̀d̀èf̀g̀h̀ ìı̀j̀ȷ̀k̀l̀m̀ǹò p̀q̀r̀s̀t̀ùv̀ẁx̀ ỳz̀æ̀œ̀ᵫ̀ß̀ờ aaừ

Ѝа̀б̀в̀г̀д̀ѐж̀ з̀ѝк̀л̀м̀н̀о̀р̀ с̀у̀ф̀х̀ц̀ч̀ш̀ щ̀ҝ̀і̀я̀є̀ѕ̀э̀

À B̀ C̀ D̀ È F̀ G̀ H̀ Ì J̀ K̀ L̀ M̀ Ǹ Ò P̀ Q̀ R̀ S̀ T̀ Ù V̀ Ẁ X̀ Ỳ Z̀ Ɛ̀ Ɯ̀

КК̀Ќ ЕЀ

áb́ćd́éf́ģǵh́ íı́j́ȷ́ḱĺḿńó ṕq́ŕśt́úv́ẃx́ ýźǽœ́ᵫ́ß́ớ aaứ

И́а́б́в́ѓд́е́ж́ з́и́ќл́м́н́о́р́ с́у́ф́х́ц́ч́ш́ щ́ҝ́і́я́є́ѕ́э́

ÁÁ B́ Ć D́ É F́ Ǵ H́ Í J́ Ḱ Ĺ Ḿ Ń Ó Ṕ Q́ Ŕ Ś T́ Ú V́ Ẃ X́ Ý Ź Ɛ́ Ɯ́

âb̂ĉd̂êf̂ĝĥ îı̂ĵȷ̂k̂l̂m̂n̂ô p̂q̂r̂ŝt̂ûv̂ŵx̂ ŷẑæ̂œ̂ᵫ̂ß̂

 B̂ Ĉ D̂ Ê F̂ Ĝ Ĥ Î Ĵ K̂ L̂ M̂ N̂ Ô P̂ Q̂ R̂ Ŝ T̂ Û V̂ Ŵ X̂ Ŷ Ẑ Ɛ̂ Ɯ̂

ãb̃c̃d̃ẽf̃g̃h̃ ĩı̃j̃ȷ̃k̃l̃m̃ñõ p̃q̃r̃s̃t̃ũṽw̃x̃ ỹz̃æ̃œ̃ᵫ̃ß̃ỡ aaữ

ÃÃ B̃ C̃ D̃ Ẽ F̃ G̃ H̃ Ĩ J̃ K̃ L̃ M̃ Ñ Õ P̃ Q̃ R̃ S̃ T̃ Ũ Ṽ W̃ X̃ Ỹ Z̃ Ɛ̃ Ɯ̃

āb̄c̄d̄ēf̄ḡh̄ īīj̄ȷ̄k̄l̄m̄n̄ō p̄q̄r̄s̄t̄ūv̄w̄ x̄ȳz̄ǣœ̄ᵫ̄ß̄ḹṝǭ

Ӣа̄б̄в̄г̄д̄ѐж̄ з̄пк̄л̄м̄н̄о̄р̄ с̄ӯф̄х̄ц̄ч̄ш̄ щ̄ҝ̄і̄я̄є̄ѕ̄э̄

ĀĀ B̄ C̄ D̄ Ē F̄ Ḡ H̄ Ī J̄ K̄ L̄ M̄ N̄ Ō P̄ Q̄ R̄ S̄ T̄ Ū V̄ W̄ X̄ Ȳ Z̄ Ɛ̄ Ɯ̄

ăb̆c̆d̆ĕf̆ğh̆ ĭı̆j̆ȷ̆k̆l̆m̆n̆ŏ p̆q̆r̆s̆t̆ŭv̆w̆ x̆y̆z̆æ̆œ̆ᵫ̆ß̆

ĂĂ B̆ C̆ D̆ Ĕ F̆ Ğ H̆ Ĭ J̆ K̆ L̆ M̆ N̆ Ŏ P̆ Q̆ R̆ S̆ T̆ Ŭ V̆ W̆ X̆ Y̆ Z̆ Ɛ̆ Ɯ̆

Йӑб̆в̆г̆д̆ӗӂ; з̆йк̆л̆м̆н̆о̆р̆ с̆ўф̆х̆ҋч̆ш̆ щ̆ҝ̆і̆я̆є̆ѕ̆э̆

ȦḂĊḊĖḞĠḢİȮṀṄṖṘṠṪẆẊẎŻ ȧḃċḋėḟġḣ i̇ı̇j̇ȷ̇k̇l̇ṁṅȯ ṗq̇ṙṡṫu̇v̇ẇẋ ẏżæ̇œ̇ᵫ̇ß̇ẛ⋵

äb̈c̈d̈ëf̈g̈ḧ ïı̈j̈ȷ̈k̈l̈m̈n̈ö p̈q̈r̈s̈ẗüv̈ẅẍ ÿz̈æ̈œ̈ᵫ̈ß̈

Ӥӓб̈в̈г̈д̈ёӝ; ӟӥк̈л̈м̈н̈ӧӫр̈ с̈ӱф̈х̈ц̈ӵш̈ щ̈ҝ̈їя̈є̈ѕ̈ӛӭ

ёїӓӥӧ

ẢẺỈỎỞỦỬỶ ảb̉c̉d̉ẻf̉g̉h̉ ỉı̉j̉ȷ̉k̉l̉m̉n̉ỏ p̉q̉r̉s̉t̉ủv̉w̉x̉ ỷz̉æ̉œ̉ᵫ̉ß̉ aaở aaử

BB̊ÅŮḀ åůḁẘẙ

BB̋B̏ ŐŰȀȄȈȌȐȔ őűȁȅȉȍȑȕ

BB̌ ǎb̌čďěf̌ǧȟ ǐǐǰǰǩľm̌ňǒ p̌q̌řšťǔv̌w̌x̌ y̌žæ̌œ̌ᵫ̌ß̌ǯ

BB̑ȂȆȊȎȒȖ ȃȇȋȏȓȗ

ħłħłłøǿɵ

ẠẬẶḄo ḌẸỆḤỊḲo Ḷo ḸṂṆỌỘỢṚo ṜṢo ṨṬỤỰṾẈỴẒ

ạậặḅc̣ḍẹệf̣g̣ḥ ịı̣j̣ȷ̣ḳḷḹṃṇọộợ p̣q̣ṛṝṣṩṭụựṿẉ x̣ỵẓæ̣œ̣ᵫ̣ß̣

a̤ṳ

A̧ ķ Çoço Ḉoḉo Ḑoḑo D̦od̦o Ȩoȩo Ģoģo Ḩoḩo Ķoķo Ļoļo Ņoņo Ŗoŗo Şoşo Șoșo Ţoţo Țoțo

A̬A̭ḒḘḼa ṊṰṶ ḓḙḽṋṱṷ

A͊ A͋ A͌

ṤẤẾỐẦỀỒẨỂỔẪỄỖṌṸṎȬḔṐḖṒṺẰẮẴẲǠȰǛḮǗǕǞȪǙṦǺ ṥa ầu đền nồi thế bất bố ẫn bễ hỗ ẩm sểnh ổ kṍ fṹ oṏ fȭ kḕ kṑ vḗ ṓ vṻ bằng trắng dẵ đẳng hǡ ȱm ǜo kḯ Bǘ jǖ ǟw stȫr lǚ ṧa

ŧupƀ taǥa Bʉkʉ ⱥneȼ eɏan ƶahr ǻbner ɟat

a̰f̰ ḚḬṴ ḛḭṵ

a̱f̱ḇḏḵḻṉṟṯẕẖ

a̴ɫᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵴᵵ aᵶ

ɄU̵U̶ i͜i m͝m a

aɇfɇoɇ aẚ

DŽ Džo džo DZ Dẑo (Dẑo) dẑo (dẑo) ʩ̂o (fŋ̂o) LJ Ljo ljo NJ Njo njo