Contextual alternates in the cyrillic script

а аа аб ав аг ад ае аж аз аи ак ал ам ан ао ар ас ау ах ац аш ащ

ааа ваа уаа бада жаоа заеа оака оаца ваиа сала уава щауа̷̣̇

б ба бб бв бг бд бе бж бз би бк бл бм бн бо бр бс бу бх бц бш бщ

абб вбб убб ббдб жбоб збеб обкб обцб вбиб сблб убвб щбуб̷̣̇

в ва вб вв вг вд ве вж вз ви вк вл вм вн во вр вс ву вх вц вш вщ

авв ввв увв бвдв жвов звев овкв овцв ввив свлв уввв щвув̷̣̇

г га гб гв гг гд ге гж гз ги гк гл гм гн го гр гс гу гх гц гш гщ

агг вгг угг бгдг жгог згег огкг огцг вгиг сглг угвг щгуг̷̣̇

д да дб дв дг дд де дж дз ди дк дл дм дн до др дс ду дх дц дш дщ

адд вдд удд бддд ждод здед одкд одцд вдид сдлд удвд щдуд̷̣̇

е еа ев еб ег ед ее еж ез еи ек ел ем ен ео ер ес еу ех ец еш ещ

аее вее уее беде жеое зеее оеке оеце веие селе уеве щеуе̷̣̇

ж жа жв жб жг жд же жж жз жи жк жл жм жн жо жр жс жу жх жц жш жщ

ажж вжж ужж бждж жжож зжеж ожкж ожцж вжиж сжлж ужвж щжуж̷̣̇

з за зв зб зг зд зе зж зз зи зк зл зм зн зо зр зс зу зх зц зш зщ

азз взз узз бздз жзоз ззез озкз озцз взиз сзлз узвз щзуз̷̣̇

и иа ив иб иг ид ие иж из ии ик ил им ин ио ир ис иу их иц иш ищ

аии вии уии биди жиои зиеи оики оици виии сили уиви щиуи̷̣̇

й йа айй вйй уйй бйдй жйой зйей ойкй ойцй вйий сйлй уйвй щйуй

к ка кв кб кг кд ке кж кз ки кк кл км кн ко кр кс ку кх кц кш кщ

акк вкк укк бкдк жкок зкек оккк окцк вкик склк уквк щкук̷̣̇

л ла лв лб лг лд ле лж лз ли лк лл лм лн ло лр лс лу лх лц лш лщ

алл влл улл блдл жлол злел олкл олцл влил сллл улвл щлул̷̣̇

м ма мв мб мг мд ме мж мз ми мк мл мм мн мо мр мс му мх мц мш мщ

амм вмм умм бмдм жмом змем омкм омцм вмим смлм умвм щмум̷̣̇

н на нв нб нг нд не нж нз ни нк нл нм нн но нр нс ну нх нц нш нщ

анн внн унн бндн жнон знен онкн онцн внин снлн унвн щнун̷̣̇

о оа ов об ог од ое ож оз ои ок ол ом он оо ор ос оу ох оц ош ощ

аоо воо уоо бодо жооо зоео ооко ооцо воио соло уово щоуо̷̣̇

п па апп впп упп бпдп жпоп зпеп опкп опцп впип сплп упвп щпуп̷̣̇

р ра рв рб рг рд ре рж рз ри рк рл рм рн ро рр рс ру рх рц рш рщ

арр врр урр брдр жрор зрер оркр орцр врир срлр урвр щрур̷̣̇

с са св сб сг сд се сж сз си ск сл см сн со ср сс су сх сц сш сщ

асс всс усс бсдс жсос зсес оскс осцс всис сслс усвс щсус̷̣̇

т та атт втт утт бтдт жтот зтет откт отцт втит стлт утвт щтут̷̣̇

у уа уб ув уг уд уе уж уз уи ук ул ум ун уо ур ус уу ух уц уш ущ

ауу вуу ууу буду жуоу зуеу оуку оуцу вуиу сулу ууву щууу̷̣̇

х ха хв хб хг хд хе хж хз хи хк хл хм хн хо хр хс ху хх хц шш хщ

ахх вхх ухх бхдх жхох зхех охкх охцх вхих схлх ухвх щхух̷̣̇

ц ца цб цв цг цд це цж цз ци цк цл цм цн цо цр цс цу цх цц цш цщ

ацц бцц уцц вцдц жцоц зцец оцкц оццц вциц сцлц уцбц щцуц̷̣̇

ч ча ач чв вч чщ щч̷̣̇

ш ша шв шб шг шд ше шж шз ши шк шл шм шн шо шр шс шу шх шц шш шщ

ашш вшш ушш бшдш жшош зшеш ошкш ошцш вшиш сшлш ушвш щшуш̷̣̇

щ ща щб щв щг щд ще щж щз щи щк щл щм щн що щр щс щу щх щц щш щщ

ащщ вщщ ущщ бщдщ жщощ зщещ ощкщ ощцщ вщищ сщлщ ущбщ щщущ̷̣̇

ъ ъа ъб ъв ъг ъд ъе ъж ъз ъи ък ъл ъм ън ъо ър ъс ъу ъх ъц ъш ъщ

аъъ въъ уъъ бъдъ жъоъ зъеъ оъкъ оъцъ въиъ сълъ уъбъ щъуъ̷̣̇

я яа яб яв яг яд яе яж яз яи як ял ям ян яо яр яс яу ях яц яш яя

аяя вяя уяя бядя жяоя зяея оякя ояця вяия сяля уябя щяуя̷̣̇

ѐ ѐа аѐѐ вѐѐ уѐѐ бѐдѐ жѐоѐ зѐеѐ оѐкѐ оѐцѐ вѐиѐ сѐлѐ уѐвѐ щѐуѐ

ё ёа аёё вёё уёё бёдё жёоё зёеё оёкё оёцё вёиё сёлё уёвё щёуё

ѓ ѓа аѓѓ вѓѓ уѓѓ бѓдѓ жѓоѓ зѓеѓ оѓкѓ оѓцѓ вѓиѓ сѓлѓ уѓвѓ щѓуѓ

ӯ ӯа аӯӯ вӯӯ уӯӯ бӯдӯ жӯоӯ зӯеӯ оӯкӯ оӯцӯ вӯиӯ сӯлӯ уӯвӯ щӯуӯ

ў ўа аўў вўў уўў бўдў жўоў зўеў оўкў оўцў вўиў сўлў уўвў щўуў

є єа аєє вєє уєє бєдє жєоє зєеє оєкє оєцє вєиє сєлє уєвє щєує

ѕ ѕа аѕѕ вѕѕ уѕѕ бѕдѕ жѕоѕ зѕеѕ оѕкѕ оѕцѕ вѕиѕ сѕлѕ уѕвѕ щѕуѕ

і іа аіі віі уіі біді жіоі зіеі оікі оіці віиі сілі уіві щіуі

ї їа аїї вїї уїї бїдї жїої зїеї оїкї оїцї вїиї сїлї уївї щїуї

ј ја ајј вјј ујј бјдј жјој зјеј ојкј ојцј вјиј сјлј ујвј щјуј̷̣̇

љ ља аљ љв вљ љщ щљ̷̣̇

њ ња ањ њв вњ њщ щњ̷̣̇

ҝ ҝа аҝҝ вҝҝ уҝҝ бҝдҝ жҝоҝ зҝеҝ оҝкҝ оҝцҝ вҝиҝ сҝлҝ уҝвҝ щҝуҝ̷̣̇

ѝ ѝа аѝѝ вѝѝ уѝѝ бѝдѝ жѝоѝ зѝеѝ оѝкѝ оѝцѝ вѝиѝ сѝлѝ уѝвѝ щѝуѝ

џ џа аџџ вџџ уџџ бџдџ жџоџ зџеџ оџкџ оџцџ вџиџ сџлџ уџвџ щџуџ̷̣̇

ә әа аәә вәә уәә бәдә жәоә зәеә оәкә оәцә вәиә сәлә уәвә щәуә̷̣̇

ф ъ ы ь э ю

Ао Бо Во Го До Ѓо Ео Жо Зо Ѕо Ио Йо Јо Ко Ло Љо Мо Но Њо Оо По Ро Со То ҝо Уо Фо Хо Цо Чо Шо Що Ѝо Џо Ъо Эо Юо Яо